Kirstin on YouTube
Kirstin on Facebook
Kirstin on Twitter
Kirstin on Google+
My Cart

Archive for September, 2014

Calm Jr.

Posted on: September 4th, 2014 by kirstin No Comments
Calm Jr by Evergreen

Calm Jr by Evergreen

 

Calm – Capsules (100 count) by Evergreen

Ingredients

 • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
 • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Praeparata)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Bo He (Herba Menthae)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)

To Purchase this Order – Click Here

Enhance Memory

Posted on: September 4th, 2014 by kirstin No Comments
Enhance Memory by Evergreen

Enhance Memory by Evergreen

Enhance Memory – Capsules (100 count) by Evergreen

Ingredients

 • Yuan Zhi (Radix Polygalae)
 • Di Huang (Radix Rehmanniae)
 • Bai Zi Ren (Semen Platycladi)
 • Mai Dong (Radix Ophiopogonis)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Tian Dong (Radix Asparagi)
 • Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Shi Chang Pu (Rhizoma Acori)
 • Yin Xing Ye (Folium Ginkgo)
 • Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae)
 • Fu Ling (Poria)
 • Jie Geng (Radix Platycodonis)
 • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
 • Xuan Shen (Radix Scrophulariae)

To purchase this formula – click here